Про АК

 АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.Антикорупційний комітет при Верховній Раді України (далі — Комітет) є самостійною установою, яка організовує і здійснює заходи, передбачені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на інформаційну допомогу Офісу Президента України, Верховній Радi України, Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим об'єктам господарювання в питаннях планування та реалізації державної інформаційної політики, координації діяльності центральних органів влади, зв'язків з громадськістю, юридичного супроводу та правового забезпечення.
У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами. Комітет, відповідно до покладених на нього завдань, взаємодіє з державними установами, міністерствами та відомствами, відповідними структурними підрозділами апарату Верховної Ради України,Офісу Президента України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, віднесених до його компетенції.

1.1. Найменування Комітету:

1.1.1.Повне найменування: «Антикорупційний комітет при Верховній Раді України». 

1.1.2. Скорочене найменування: «Антикорупційний комітет при ВРУ».

1.1.3. Найменування російською мовою: «Антикорупционный Комитет при Верховной Раде Украины».

1.1.4. Скорочене найменування російською мовою: «Антикоррупционный комитет при ВРУ».

1.1.5. Найменування англійською мовою: «Anti-Corruption Committeе At The Verkhovna Rada Of Ukraine».

1.1.6. Скорочене найменування англійською мовою: «ACC at VR of Ukraine».

2.Комітет є спеціалізованою установою, яка призначена для надання допомоги суб'єктам, які здійснюють заходи щодо протидії корупції, координують і контролюють реалізацію заходів щодо запобігання та протидії корупції, формують державну антикорупційну політику, а також координують діяльність центральних органів виконавчої влади з цих питань.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ

2.1. Комітет є юридичною особою з дня ії державної реєстрації. 

Організаційно-правова форма Комітету за КОПФГ: організація (установа, заклад), об'єднання громадян.

2.2.Комітет є спеціалізованою неприбутковою установою.

2.3.Комітет має самостійний баланс, відповідні рахунки в установах банків, в тому числі в іноземній валюті, печатку із зображенням символіки Комітету та своїм найменуванням, інші печатки та штампи.
2.4.Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням та символікою.
2.5.Комітет має право виступати учасником цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства України, набувати майнових і особистих немайнових прав. 

2.6.Розробляти та вводити нагороди та відзнаки Комітету, положення про які затверджується Колегією Комітету . 

2.7.Мати символіку, вимпели, стандарти, прапори, положення про які затверджується Колегією Комітету .
2.8.Розробляти форми службових посвідчень, що затверджуються Колегією Комітету, з урахуванням державних стандартів щодо службових посвідчень,

та замовляти їх в установах встановлених чинним законодавством України.Виходити з пропозицією до органів державної влади про присвоєння членам Комітету державних нагород, почесних звань.

2.10.Комітет має свій формений одяг та знаки розрізнення. 

З. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ.

3.1. Основною метою створення комітету є здійснення діяльності, спрямованої на захист законних прав фізичних та юридичних осіб, інтересів держави. 

3.2. Організаційне, інформаційне забезпечення взаємодії Офісу Президента України,Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної виконавчої влади.

3.10. Сприяння розвитку і зміцненню демократичного, соціального та правового розвитку держави.
3.11. Створення системи контролю за діяльністю посадових осіб державних та місцевих органів влади з боку інститутів громадського суспільства, забезпечення норм службової етики державними службовцями. (....) 

3.12. Залучення державних органів, міжнародних та місцевих громадських організацій, громадян України до співпраці та активізації інформаційної роботи щодо сприяння ефективності реалізації антикорупційних рішень, які приймають на вищому державному рівні. 

3.13. Проведення аналітичних, економічних та соціальних досліджень для
окремих підприємств і регіонів. Надання, в межах своєї компетенції, адміністративно-консультаційних та юридичних  послуг фізичним та юридичним особам, у порядку, установленому законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють таку діяльність.
3.14.Участь у розробці та внесення пропозицій до проектів законів, нормативно-правових актів та інших нормативних документів з основних напрямів державної регіональної політики та місцевого самоврядування.